RESTAURADORS

Disposem d’alguns bons productes

per a la restauració del moble,

com per exemple:


  1. Filots i draps de cotó.

  2. Llana d’acer per decapar o matisar.

  3. Decapants.

  4. Goma Laca en escames ABTN.

  5. Betum Judaic.

  6. Vernís Francés.

  7. “Madera Moldeable”.

  8. Fons Protector (Mata corcs).

  9. Dissolvents, alcohol, tints, etc.

RESTAURADORS

© GARCÍA I ARJONA S.L. -  Tel. +34 93 666 44 53 - info@garciaiarjona.com

Veure producte destacat:

MADERA_MOLDEABLE_Cat.html